Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka

Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka - GDPR – Adria Enterprise d.o.o.
Privacy Policy and Personal Data Protection - GDPR – Adria Enterprise d.o.o.

HRVATSKI - CROATIAN

OPĆA NAČELA

Adria Enterprise d.o.o. poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni, u okviru kojih je određeno djelovanje društva, a posebno, u smislu zaštite i obrade osobnih podataka, one koje propisuju Zakon o zaštiti osobnih podataka i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.
Informacijski sustav koji koristi Adria Enterprise d.o.o. zaštićen je najsuvremenijim enkripcijama i sigurnosnim standardima.
Konkretna svrha i načini obrade Vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg se ti podatci prikupljaju. U svojem poslovanju Adria Enterprise d.o.o. vodi se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da se podatci obrađuju zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podatci koji su nužni za tu svrhu.
Vaši osobni podaci čuvaju se samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada zbog određenih zakonskih propisa postoji obveza za duljim pohranjivanjem osobnih podataka, odnosno u slučaju kada je to određeno pravnim obvezama društva. Pristup dijelu Vaših osobnih podataka mogu imati isključivo oni izvršitelji obrade koji su, prema potrebi, prisutni u poslu posredovanja u prometu nekretninama i u poslu naručivanja, izrade i dostave proizvoda i usluga, kao što su: odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci i tumači, ostala javna državna i gradska tijela, arhitekti, ovlašteni energetski certifikatori, osiguravajuća društva, izvođači radova, banke i druge financijske institucije, financijski savjetnici, pružatelji režijskih usluga, upravitelji zgrada, poslovni partneri i dobavljači te dostavne službe.

KLJUČNE INFORMACIJE

Voditelj obrade je Adria Enterprise d.o.o., Burle 29, Medulin, OIB: 07780264328, ovlaštena osoba
Tihana Marović.

Adresa na koju možete slati svoje upite jest:
Adria Enterprise d.o.o., Burle 29, 52 203 Medulin, odnosno adresa e-pošte: info@adria-enterprise.hr

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

Adria Enterprise d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti Vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti društva, bilo da su podaci dobiveni od Vas osobno, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi sljedećeg:
1. izvršenja ugovornih obveza – kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora kojem ste stranka ili za
poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora
Adria Enterprise d.o.o., Burle 29, 52 203 Medulin, OIB: 07780264328
mob. +385 98 92 65 497 - info@adria-enterprise.hr – www.adria-enterprise.hr
2. zadovoljenja legitimnih interesa – kada je to nužno, osobni podatci obrađuju se i izvan konkretnog ugovornog odnosa, a radi zadovoljenja legitimnih interesa društva Adria Enterprise d.o.o.
Primjerice, takav legitiman interes može biti:
• vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima
• otkrivanje počinitelja kaznenih djela i sprečavanje prijevara
• zaštita osoba i imovine
• ispunjavanje Vaših zahtjeva ili za interne potrebe društva Adria Enterprise d.o.o., kao što su revizija i analiza podataka
• odgovaranje na vaše upite i komentare
3. nužnog poštivanja zakonskih obveza – s obzirom na različite poslovne aktivnosti, Adria Enterprise d.o.o. se mora obavezno pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza kao što je postupanje u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina i ostalim.
4. obrade osobnih podataka u posebnu svrhu ili više posebnih svrha isključivo nakon zaprimanja Vaše privole za obradu osobnih podataka u takve svrhe. Vaša privola u skladu je s relevantnim odredbama uvodno navedene uredbe GDPR, neuvjetovana je i dana slobodno. Pritom također zadržavate pravo na opoziv iste u svakom trenutku.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Tvrtka Adria Enterprise d.o.o. obrađuje one osobne podatke koji se prikupe tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, podatci o nekretnini i sl. No, ako je to neophodno za izvršenje poslovnih aktivnosti društva i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatci se prikupljaju iz javnih izvora (Sudski registar, Zemljišne knjige, FINA) ili su društvu legitimno priopćeni od strane ugovornih partnera ili trećih osoba.
Jeste li obvezni dostaviti nam osobne podatke?
Vaše osobne podatke niste dužni dostaviti uz napomenu da društvo Adria Enterprise d.o.o. u tom slučaju neće biti u mogućnosti ispunjavati svoje zakonske obveze i stupiti s Vama u legitiman poslovni i ugovorni odnos.

Razdoblje u kojem će podatci biti pohranjeni

Tvrtka Adria Enterprise d.o.o. će Vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes društva, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem zahtjeva na adresu elektronske pošte: info@adria-enterprise.hr uz napomenu da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.
Ako Vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

Adria Enterprise d.o.o. obvezuje se čuvati Vaše osobne podatke i neće ih učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
• pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka
• nadležnim javnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
• kada su ti podatci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
• kada postoji zakonska dužnost dostave tih podataka

Koja su Vaša prava povezana s obradom osobnih podataka?

Ovisno o pravnoj osnovi obrade Vaša prava mogu biti sljedeća:
• zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
• zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka
• uložiti prigovor na obradu osobnih podataka
• tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena ili kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe Adria Enterprise d.o.o. te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe Adria Enterprise d.o.o., radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
• ograničiti obradu podataka u slučaju da osporavate točnost podataka, sve dok se ne provjeri njihova točnost
• prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
• podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu

Traženje pristupa Vašim osobnim podatcima ili traženje ispravka Vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podatcima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi
osobnih podataka, molimo Vas da se obratite na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

Ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka

Ako smatrate da Adria Enterprise d.o.o. nema zakonsku osnovu obrađivati Vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor na naprijed navedenu adresu ili e-mail adresu.

 

Privacy Policy and Personal Data Protection - GDPR - Adria Enterprise d.o.o.
Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka - GDPR - Adria Enterprise d.o.o.

ENGLISH - ENGLESKI

GENERAL PRINCIPLES

Adria Enterprise d.o.o. undertakes all necessary technical and organizational measures in accordance with the best practice and obligations prescribed by Croatian law, within which the activities of the company, and in particular the protection and processing of personal data prescribed by the Personal Dana Protection Act and the General Data Protection Regulative (EC 2016/679) - GDPR.
The information system used by Adria Enterprise d.o.o. is protected by state-of-the-art encryption and security standards.
The specific purpose and the way of processing your personal information is greatly dependent on the type of business relationship that this data is collected for. In its business Adria Enterprise d.o.o. is guided by the fundamental principles of the protection of personal data, which means that the data is processed legally, transparently and fairly, and that processing is limited only to the purpose for which the data was collected and that only the data necessary for that purpose is processed.
Your personal data is kept only as long it is necessary for processing purposes, except where there is a requirement for longer keeping of personal data due to certain statutory regulations, ie when it is determined by the legal obligations of the company.
Access to some of your personal data can be granted only to those data processors who are, where appropriate, present in the business of real estate mediation and in the work of ordering, making and delivering products and services such as lawyers, public notaries, court experts and interpreters, other state public and city authorities, architects, licensed energy certifiers, insurance companies, contractors, banks and other financial institutions, financial advisors, service providers, building managers, business partners and suppliers, and courier services.

KEY INFORMATION

The manager of the processing is the company Adria Enterprise d.o.o., Burle 29, Medulin, OIB: 07780264328, authorized person Tihana Marović.
The address to which you can send your queries is:
Adria Enterprise d.o.o., Burle 29, 52 203 Medulin or e-mail: info@adria-enterprise.hr
Purpose of processing and legal basis for processing personal data
Adria Enterprise d.o.o., as the manager of personal data processing, protects your privacy and processes only personal information that is necessary and which are obtained within the business activities of the company, whether that data has been obtained from you personally, by third parties or publicly available sources, for the following purposes:
1. execution of contractual obligations - when processing is necessary for the performance of the
contract to which you are a party or to take action on your request prior to the conclusion of the contract
2. fulfilling legitimate interests - where necessary, personal data is processed beyond the specific contractual relationship, and in order to fulfill legitimate interests of Adria Enterprise d.o.o.
For example, such legitimate interest may be:
• conducting court proceedings and keeping records of them
• detection of perpetrators of criminal offenses and the prevention of fraud
• protection of persons and property
• meeting your requirements or for the internal needs of Adria Enterprise d.o.o., such as auditing and dana analysis
• Answering your inquiries and comments
3. respecting the legal obligations - given the different business activities, Adria Enterprise d.o.o. is obliged to abide by numerous legal obligations such as compliance with the Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism, the Law on Mediation in Real Estate Transactions and others.
4. processing of personal data for a special purpose or for a number of special purposes solely upon receiving your written consent on personal data processing for such purposes. Your consent is in compliance with the relevant regulations of the introductory GDPR regulative, it is given with free will without any oustide influences. You also retain the right to revoke it at any time.

Which personal information is collected and how do we get them?

Company Adria Enterprise d.o.o. processes personal data that is collected during a business relationship, such as name, surname, Personal ID no., address, real estate data etc. However, if this is necessary for the performance of company business activities and is not related to a specific contractual or business relationship, it is collected from public sources (Court Registry, Land Registry, FINA) or legally communicated to the company by contractual partners or third parties.

Are you required to provide us with personal information?

You do not have to submit your personal data with the note that, in that case, the company Adria Enterprise d.o.o. will not be able to fulfill its legal obligations and engage with you in a legitimate business and contractual relationship.

The period for which the data will be stored

Company Adria Enterprise d.o.o. will keep your personal information only to the extent necessary to comply with the contractual or legal obligation or the legitimate interest of the company, except in the case of personal data processing on the grounds of your written consent, when the processing stops at the time when that consent has been withdrawn. Your consent can be withdrawn at any time by sending the request to this e-mail address: info@adria-enterprise.hr with the note that the withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the processing based on it before it was withdrawn.
If your personal data will no longer be required to fulfill the above purpose, it will be destroyed, unless furtherkeeping is prescribed by law.

Who is the recipient of your personal information?

Adria Enterprise d.o.o. is bound to keep your personal information and will not make it available to third parties without your special consent, except to:
• Service Providers that we engage with related to the contract where you are a party
• competent public bodies for the purpose of carrying out the tasks within their competence
• when these data are required by the court or the state attorney's office or other bodies in equal legal proceedings
• when there is a statutory duty to deliver this information

What are your rights when it comes to processing of your personal information?

Depending on the legal basis of the processing your rights may be as follows:
• request access to your personal data, ie you have the right to information on the scope of the dana collected, the purpose of processing, the category of personal data processed, the recipients to whom the data is delivered and the storage period
• request correction of inaccurate or incomplete personal data
• complain about personal data processing
• request the removal of data when the purpose of the processing is met or when you withdraw the consent as the sole basis for processing, when this is necessary to fulfill the legal obligations of Adria Enterprise d.o.o. and in the event of any unlawful processing. The right for removal is not an absolute right and does not apply, for example, in cases where processing is necessary for excercising the right to freedom of information and expression, in order to comply with legal obligations under Adria Enterprise d.o.o., for the purpose of establishing, enforcing or defending legal requirements and similar
• limit the processing of data in case there is a dispute on data accuracy until the accuracy of the dana is verified
• transfer the data to the another processing manager if the processing is based on the written consent or execution of the contract in which you are a party, ie if the processing is automated and if it is technically feasible
• file a complaint with the national supervisory body

Request for access to your personal data or request for corrections on your personal data

If you wish to access your personal information or feel that there have been irregularities in processing your personal information, please contact the above mentioned address or e-mail address.

Filing a complaint on personal data processing

If you think Adria Enterprise d.o.o. doesn’t have the legal right to process your data, you can, at any time, file a complaint to the above mentioned address or e-mail address.